Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 11:00 - 18:00
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie
„Pomorskie Klimaty” – konkurs literacki Dodano: 26 marca 2018 / Kategoria: Pozostałe
Jeszcze można …ZAPRASZAMY!!!
Konkurs Literacki
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie
organizuje XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki
pn. ?POMORSKIE KLIMATY?

Współorganizatorami Konkursu są: Urząd Miasta (poprzez CK 105)
i Klub Nauczyciela w Koszalinie

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU LITERACKIEGO DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
PN. ?POMORSKIE KLIMATY?

1. Celem Konkursu jest :

inspirowanie i promowanie twórczości literackiej pracowników oświaty,
popularyzowanie piękna krajobrazu pomorskiego,utrwalanie w poezji i prozie przeżyć i uczuć związanych z tym regionem.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy oświaty z całej Polski ( czynni i emerytowani)

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pod adres: Zarząd Oddziału ZNP, ul. Ruszczyca 14, 75-654 Koszalin w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 roku dotychczas niepublikowanych: 5 wierszy lub opowiadania o objętości do 7 stron maszynopisu (można przesyłać i wiersze i prozę).

4. Utwory na Konkurs – sygnowane godłem i przepisane na komputerze lub maszynie, należy składać w 4 egzemplarzach, a także-przesłać je na płycie CD. W oddzielnej zaklejonej kopercie oznaczonej godłem autor powinien podać imię i nazwisko, dokładny adres domowy oraz adres placówki, w której pracuje, a także telefon.

5. Utwory konkursowe oceni jury powołane przez Zarząd Oddziału ZNP w Koszalinie. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, których wysokość uzależniona będzie od uzyskanych środków finansowych.

6. Przewiduje się, że wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości z okazji DNI KOSZALINA, tj. w III dekadzie maja 2018 r.

O terminie podsumowania laureaci zostaną powiadomieni.

Regulamin poniżej!